Artikel 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud:
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van AR-Producties.
Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon handelend voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, ambachts- of beroepsactiviteit, die een Overeenkomst aangaat met of een offerte aanvraagt bij AR-Producties.
AR-Producties: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AR-Producties B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71220771, statutair gevestigd en kantoorhoudende (1059 CN) Amsterdam aan de Anthony Fokkerweg 21.
Overeenkomst: elke overeenkomst betreffende het leveren (op basis van huur) van producten en / of diensten (voor bepaalde tijd of per project) door AR-Producties aan de Afnemer, met inbegrip van elke wijziging en aanvulling daarop. De Overeenkomst bestaat in ieder geval uit deze Algemene Voorwaarden.
Partijen: AR-Producties en de Afnemer.
Website: www.ar-producties.nl


Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op, en maken onlosmakelijk onderdeel uit van, alle Overeenkomsten tussen Partijen en alle door AR-Producties uitgebrachte offertes of aanbiedingen, met uitsluiting van door Afnemer gehanteerde (algemene) inkoop- of andere voorwaarden. Indien en voor het geval de voorwaarden van Afnemer toch van toepassing zijn, prevaleren deze Algemene Voorwaarden te allen tijde.
2.2 In het geval deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen AR-Producties en Afnemer, wordt de Afnemer geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op daarna gesloten en te sluiten Overeenkomsten.
2.4 AR-Producties is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen of aanvullingen worden schriftelijk kenbaar gemaakt aan Afnemer. De gewijzigde versie van de Algemene Voorwaarden maakt deel uit van elke na het moment van wijziging gesloten Overeenkomst.
2.5 Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan Afnemer beschikbaar gesteld ofwel door terhandstelling ofwel door beschikbaarstelling langs elektronische weg (per e-mail of door middel van verwijzing naar de Website).

Artikel 3. Het aanbod
3.1 Offertes en aanbiedingen van AR-Producties zijn herroepelijk, vrijblijvend en geldig voor de daarin aangegeven termijn. Is geen termijn aangegeven, dan is de offerte of aanbieding geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte of aanbieding is uitgebracht.
3.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Afnemer mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod, binden AR-Producties niet.
3.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor Afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
3.4 Indien een offerte of aanbieding van AR-Producties door de Afnemer wordt aanvaard, heeft AR-Producties het recht binnen twee werkdagen na kennisneming hiervan, de offerte of aanbieding te herroepen.

Artikel 4. Overeenkomst
4.1 Een Overeenkomst komt slechts tot stand door schriftelijke (ook elektronische / e-mail) aanvaarding door AR-Producties van een door Afnemer getekende offerte of door ondertekening van een Overeenkomst door beide Partijen.
4.2 AR-Producties kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van een Overeenkomst. Indien AR-Producties op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd het leveren van producten of diensten aan Afnemer te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 5. Prijs, tarieven, betalingsvoorwaarden en incassokosten
5.1 De door AR-Producties gehanteerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
5.2 Betaling aan AR-Producties vindt plaats op basis van een door AR-Producties toegezonden factuur. Betaling van een factuur dient plaats te vinden binnen dertig dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. AR-Producties heeft het recht vooruitbetaling, contante betaling of zekerheid voor betaling van Afnemer te verlangen.
5.3 Alle betalingen door Afnemer aan AR-Producties worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen (exclusief eventuele rente en kosten) van Afnemer.
5.4 De betalingstermijnen gelden als fatale termijnen. Bij niet tijdige betaling is Afnemer zonder aanmaning of ingebrekestelling automatisch in verzuim en gehouden tot een rentevergoeding van 1 % per maand of gedeelte daarvan op het openstaande bedrag, uitdrukkelijk naast de buitengerechtelijke kosten, zijnde 15 % van het factuurbedrag met een minimum van € 40,– exclusief btw, te berekenen over de hoofdsom vermeerderd met de rente.
5.5 Als sprake is van wettelijke tariefverhogingen, waaronder die van de omzetbelasting, is AR-Producties gerechtigd deze te allen tijde en onverwijld door te voeren.
5.6 Afnemer is niet bevoegd tot opschorting of verrekening van betalingen vanwege beweerdelijke tekortkomingen door AR-Producties.
5.6 AR-Producties mag de prijzen van haar producten of diensten wijzigen. Tenzij anders overeengekomen, gaat een prijswijziging per direct in.
5.7 De Afnemer zal onjuistheden of omissies in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan AR-Producties melden.

Artikel 6. Duur, opzegging en verlenging
6.1 Tenzij anders overeengekomen, heeft de Overeenkomst een looptijd voor bepaalde tijd of voor de duur van een project.
6.2 Na afloop van de periode als bedoeld in artikel 6.1, wordt de Overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode. Afnemer kan de Overeenkomst tegen het einde van de overeengekomen periode schriftelijk (per brief of e-mail) opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
6.3 De bewijslast en het daarmee samenhangende risico van de opzegging ligt uitsluitend bij Afnemer.

Artikel 7. Nakoming Overeenkomst
7.1 AR-Producties staat er voor in dat haar producten en / of diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en / of bruikbaarheid.
7.2 AR-Producties heeft het recht derden in te schakelen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de verplichting van AR-Producties een inspannings- en geen resultaatsverplichting; zeker ten aanzien van door AR-Producties aan Afnemer op te leveren projecten, waarbij AR-Producties een grote artistieke vrijheid geniet.
7.3 AR-Producties niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Afnemer indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling, of wegens in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt (overmacht).
Onder overmacht wordt mede verstaan het niet nakomen van verplichtingen van (toe)leveranciers van AR-Producties.
7.4 AR-Producties heeft het recht, gedurende de periode dat de overmacht duurt, haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten. Indien een situatie van overmacht langer dan dertig dagen heeft geduurd, hebben Partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst is gepresteerd, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend.
7.5 AR-Producties is te allen tijde gerechtigd tot wijziging, vermindering of verwijdering van de door haar geleverde producten of diensten. Indien sprake is van een substantiële wijziging zal AR-Producties Afnemer over die wijziging vooraf berichten. Indien de wijziging daartoe aanleiding geeft zal AR-Producties met Afnemer in overleg treden over een mogelijke verlaging van het aan AR-Producties verschuldigde tarief.
7.6 Wijzingen in de geleverde producten of diensten kunnen niet worden aangemerkt als een tekortkoming van AR-Producties.
7.7 AR-Producties kan de rechten en verplichtingen die uit de overeenkomst met de Afnemer voortvloeien, overdragen aan een derde, zonder toestemming van de Afnemer.
7.8 Indien AR-Producties op enig moment geen beroep doet op een haar krachtens de Overeenkomst of de wet toekomend recht of bevoegdheid, houdt dit geen afstand van dat recht of van die bevoegdheid in.

Artikel 8. Verplichtingen Afnemer
8.1 Alle aan Afnemer geleverde producten (en / of diensten) blijven eigendom van AR-Producties. Afnemer verbindt zich als een goed huisvader over de geleverde producten te waken en ervoor zorg te dragen dat de producten goed werkend, compleet en schoon worden ingeleverd bij AR-Producties.
8.2 Uitlenen en / of verhandelen van de door AR-Producties aan Afnemer te leveren producten en / of diensten is niet toegestaan, behoudens met toestemming van AR-Producties.
8.3 Afnemer is niet bevoegd enige (merk)naam en/of woordmerk en/of enig beeldmerk en/of enig etiket op de producten van AR-Producties onzichtbaar te maken of te vervangen op of in de geleverde producten en / of diensten inclusief de verpakking daarvan.
8.4 Het risico van verlies of beschadiging van een product, gaat op de Afnemer over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de Afnemer is gebracht. Indien Afnemer bij aflevering door AR-Producties schade aan producten constateert, dient zij dient Afnemer dit onverwijld, althans binnen 8 uren, schriftelijk of elektronisch (info@intovirtual.nl) te melden onder toezending van foto’s.
8.5 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, dienen de geleverde producten na afloop van de overeengekomen periode persoonlijk aan AR-Producties te worden overhandigd. Als persoonlijke overhandiging niet mogelijk is, blijft het risico bij Afnemer tot het moment dat de producten weer in de feitelijke beschikkingsmacht komen van AR-Producties.
8.6 Als Afnemer van genoemde verplichting in het vorige lid in gebreke blijft of schade heeft veroorzaakt aan een product van AR-Producties, heeft AR-Producties het recht de aanschafprijs voor de niet ingeleverde producten van Afnemer te vorderen tot aan het tijdstip dat de producten wel worden ingeleverd.
8.7 In aanvulling op voorgaand lid en conform het daarin bepaalde, komt schade aan producten ten gevolge van diefstal en / of vermissing voor rekening van Afnemer. Afnemer dient – bijvoorbeeld op evenementen – zelf een dekkende verzekering af te sluiten. In geval van diefstal dient u binnen 24 uur aangifte te doen bij de politie en AR-Producties zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uur na aangifte, een kopie van het proces-verbaal te zenden.
8.8 Indien bij de installatie en / of retournering van de producten aan AR-Producties door AR-Producties gebreken worden geconstateerd aan de producten, die niet het gevolg zijn van normaal gebruik of normale slijtage – te bepalen door AR-Producties -, zullen alle kosten voortvloeiend uit de noodzakelijke herstel- en / of reinigings- of vervangingskosten, waaronder begrepen arbeidsloon en onderdelen (indien er bijvoorbeeld onderdelen van producten missen), apart aan Afnemer in rekening worden gebracht.

Artikel 9. Termijnen
9.1 Alle door AR-Producties genoemde of overeengekomen termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan AR-Producties bekend waren. AR-Producties spant zich er voor in overeengekomen termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen termijn brengt AR-Producties niet in verzuim.
9.2 AR-Producties is niet gebonden aan al dan niet uiterste (leverings)termijn die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de Overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Evenmin is AR-Producties gebonden aan een al dan niet uiterste leveringstermijn als Partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de Overeenkomst zijn overeengekomen.
9.3 Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen AR-Producties en de Afnemer zo spoedig mogelijk in overleg treden. AR-Producties is gerechtigd de Overeenkomst in delen na te komen en in delen te factureren.
9.4 Ingeval van overschrijding van een leveringstermijn, dient de Afnemer AR-Producties schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij hij aan AR-Producties een redelijke termijn geeft om alsnog te leveren. Deze termijn bedraagt ten minste dertig dagen.

Artikel 10. Verwerking persoonsgegevens
10.1 AR-Producties verwerkt persoonsgegevens van de Afnemer indien en voor zover dat noodzakelijk is voor het aangaan van of de uitvoering van een Overeenkomst. Voor zover benodigd, geeft de Afnemer met het aangaan van een Overeenkomst met AR-Producties of door het akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden, ondubbelzinnig toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens.
10.2 De Afnemer heeft te allen tijde het recht op inzage, wijziging of verwijdering van zijn persoonsgegevens. Hiervoor kan Afnemer contact opnemen met AR-Producties via het e-mailadres: info@ar-producties.nl

Artikel 11 Klachten
11.1 Aanmerkingen of klachten over de producten en / of de dienstverlening van AR-Producties dienen binnen zeven dagen na ontvangst van het product of de dienst aan AR-Producties kenbaar te worden gemaakt via het e-mailadres info@intovirtual.nl. Bij gebreke van een dergelijke mededeling binnen de daarvoor gestelde termijn, vervalt elke aanspraak jegens AR-Producties.
11.2 Een ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat AR-Producties hier adequaat op kan reageren.
11.3 Een klacht zal door AR-Producties binnen een redelijke termijn worden beantwoord, getracht wordt binnen een termijn van twee weken.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
12.1 De totale aansprakelijkheid van AR-Producties wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, uit onrechtmatige daad of anderszins, is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag dat aan AR-Producties door de Afnemer is betaald of betaald had moeten zijn voor de betreffende producten en / of diensten.
12.2 In geen geval bedraagt de totale aansprakelijkheid van AR-Producties onder de Overeenkomst, uit welke hoofde dan ook, meer dan € 5.000,–.
12.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

-redelijke kosten die de Afnemer heeft gemaakt om de prestatie van AR-Producties aan de Overeenkomst te laten beantwoorden;

-redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid rust, mochten worden verwacht;

-redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.

12.4 Iedere aansprakelijkheid van AR-Producties voor andere schade dan directe schade, zoals voor gevolgschade, afgeleide schade, en immateriële schade is geheel uitgesloten.
12.5 Dit artikel beperkt op geen enkele wijze de aansprakelijkheid van AR-Producties voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van AR-Producties zelf.
12.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Afnemer de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk meldt en dat aan AR-Producties een redelijke termijn tot herstel wordt geboden.
12.7 Elk recht op schadevergoeding op grond van dit artikel vervalt in het geval niet binnen één maand na het moment waarop de schade zich voor het eerst heeft geopenbaard, door de Afnemer ondubbelzinnig en schriftelijk aanspraak op schadevergoeding is gemaakt.


Artikel 13. Opschorting en ontbinding
13.1 AR-Producties is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden indien:
-De Afnemer de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
-na het sluiten van de overeenkomst AR-Producties ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Afnemer de verplichtingen niet zal nakomen;

in geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Afnemer slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
Voorts is AR-Producties bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van AR-Producties op de Afnemer onmiddellijk opeisbaar en dient Afnemer AR-Producties op eerste verzoek de geleverde producten op te laten halen, zonder dat AR-Producties aan Afnemer schadevergoeding uit welke hoofde dan ook is verschuldigd. Indien AR-Producties de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
13.2 Op het tijdstip, waarop de Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling of faillissement aanvraagt, of een verzoek van de wederpartij, natuurlijk persoon, tot het van toepassing verklaren van de wettelijke schuldsanering door de rechtbank wordt ingewilligd, of de wederpartij door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, of indien de wederpartij kennelijk buiten staat geraakt zijn financiële verplichtingen na te komen, heeft AR-Producties het recht de Overeenkomst met de Afnemer zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
13.3 Door de ontbinding worden de over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De Afnemer is alsdan aansprakelijk voor eventuele door AR-Producties geleden schade.
13.4 AR-Producties is gerechtigd de Overeenkomst al dan niet gedeeltelijk te ontbinden indien en vanaf het moment dat (een deel van ) de producten of diensten waarvan de levering voorwerp is van de Overeenkomst, niet langer geleverd kan worden, uit de handel wordt genomen of anderszins (permanent) niet meer beschikbaar zal zijn.
13.5 Bedragen die AR-Producties voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen AR-Producties al ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
13.6 Artikelen die gezien hun aard bestemd zijn om na het einde van de Overeenkomst van toepassing te blijven, blijven onverminderd van kracht bij ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 14. Toepasselijk recht en forumkeuze.
14.1 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
14.2 Geschillen tussen Partijen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, Nederland.