Dit is de privacyverklaring van AR-Producties, gevestigd aan de Transformatorweg 104, 1014 AK te Amsterdam, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71220771. AR-Producties onderdeel van  Matrixian Group B.V. Met deze privacyverklaring willen wij inzicht geven in welke persoonsgegevens wij verwerken, waarom wij dat doen en welke maatregelen wij treffen zodat uw privacy beschermd wordt. 

AR-Producties vindt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer belangrijk. Wij verwerken uw persoonsgegevens altijd in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving op het gebied van privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, hierna: AVG.

In deze privacyverklaring lichten wij onder andere toe welke persoonsgegevens wij verzamelen, voor welke doeleinden wij dat doen en op basis van welke grondslag. 

Diensten en producten met persoonsgegevens

AR-Producties is een technologiebedrijf gespecialiseerd in Extended Reality (XR) applicaties voor Business-to-Business en Business-to-Consumer. Voor deze applicaties gebruiken wij logingegevens en locatiedata zoals latitude en longitude.

Verwerkingsdoeleinden

De hiervoor genoemde gegevens zijn nodig zodat u gebruik kunt maken van de AR-Producties software. De verwerking is altijd gebaseerd op een wettelijke grondslag. De gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan aangegeven.

Bewaartermijnen

AR-Producties bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of verwerkt. Dit wordt in elk geval afzonderlijk bekeken en is afhankelijk van zaken als de aard van de gegevens, waarom ze zijn verzameld en verwerkt en de relevante wettelijke vereisten rond bewaring. 

Hoe wij uw persoonsgegevens beschermen

AR-Producties heeft passende technische- en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking door derden. Zo worden de persoonsgegevens in een beveiligde database opgeslagen. Alleen daartoe bevoegde medewerkers hebben toegang. 

Deze beschermingsmaatregelen in het kort:

Gegevens van klanten worden zowel fysiek als technisch beveiligd. De medewerkers die toegang hebben tot de gegevens worden vooraf getraind en geïnstrueerd hoe er met deze gegevens om moet worden gegaan. Op alle medewerkers rust een geheimhoudingsplicht. De beveiliging wordt doorlopend gecheckt om de veiligheid van persoonsgegevens te kunnen blijven waarborgen. Eventuele aandachtspunten worden zo snel mogelijk verbeterd.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

U heeft verschillende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Het gaat om de volgende rechten:

Deze rechten worden door ons erkend en geborgd. U kunt voor de uitvoering van uw rechten contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via het e-mailadres privacy@matrixiangroup.com. Uiterlijk binnen 4 weken wordt uw verzoek door ons afgehandeld.